Underretning om indsamling af personoplysninger 

 

Denne information er for at orientere dig om, at vi har oplysninger om dig. 

 

Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi

modtager oplysninger om dig fra andre. 

 

 De oplysninger vi skal give dig er følgende: 

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Formålene for behandlingen af dine personoplysninger

Kategorier af personoplysninger

Modtagere eller kategorier af modtagere

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Opbevaring af dine personoplysninger

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Retten til at trække samtykke tilbage

Dine rettigheder

Klage

 

 I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. 

 

 

 

 Bilag 1: Orientering efter databeskyttelsesforordningen.


1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af

direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række

oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede. 

 

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Bettina Castello er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

 

Edo ApS

Oliefabriksvej 45

2770 Kastrup

CVR-nr.: 27449484

Telefon: +45 3630 9524

Mail: edo@edo.dk 

 

 

Formålene med og grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

Edo ApS har brug for en række personoplysninger for at kunne handle med dig og din virksomhed, opretholde servicering af kundeforholdet samt markedsføre produkter og ydelser. 

 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Data der bruge til at indentificere personer herunder, men ikke begrænset til for-, mellem- og efternavn,

fysisk adresse, emailadresse og telefonnummer. Almindelige personoplysninger til opretholdelse af kunde-

og leverandørforholdet mellem kunder og Edo ApS 

 

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Edo ApS videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Dandomain.dk til udsendelse af nyhedsbreve. Dandomain.dk overholder EU’s Persondataforordning som

databehandler. 

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Ved oprettelse som forhandler på edo.dk

Ved afgivelse af personoplysninger på anden vis til Edo ApS Edo ApS

indsamler og eller køber ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand. 

 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Ved et aktivt kundeforhold, opbevares dine data så længe som nødvendigt, for at vi kan servicere dig.

Afbrydes kundeforholdet, opbevares dine data i op til 6 år iht. Regnskabsloven.

 

 

 

Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de

kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af

oplysninger om dig. 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige

generelle sletning indtræffer. 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få

begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at

beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden

hindring. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du

finder på www.datatilsynet.dk. 

 

 

Klage 

Kontakt os på edo@edo.dk